A A A

O škole

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky. Naším cílem je vychovat žáky, kteří pohlížejí na svět v souvislostech, kriticky myslí a budou schopni se uplatnit na trhu práce. To vše na základě individuálního přístupu k vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků a s využitím téměř rodinného prostředí školy. Chceme dosáhnout vzájemné pohody a radosti dětí z pobytu ve škole, radosti z přijímání nových poznatků a vlastní seberealizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školy je zaměřený na vzdělávání v souvislostech, dosahování klíčových kompetencí, respektování žáka jako osobnosti, využívání nejnovějších vědeckých poznatků, citlivém vnímání globálního vývoje světa. ŠVP nabízí větší hodinovou dotaci informatiky a přiměřené hodinové dotace  ostatních předmětů v učebním plánu jednotlivých  ročníků. Dbáme na rovnoměrnost a vyváženost obsahu vzdělávání zejména k věku a zdravému vývoji dětí. Nabízíme anglický jazyk od 1. ročníku formou nepovinného předmětu. ŠVP je doplněn o školu v přírodě, výjezdy do zahraničí, lyžařské výcvikové kurzy, výuku plavání, sportovní dny, projektové dny, exkurze, kulturní a další vzdělávací akce. V případě zájmu škola realizuje i zájmové kroužky. Organizujeme setkání s budoucími prvňáčky pro jejich lepší adaptaci na školní prostředí v rámci programu „Na školu si nehrajeme, školou žijeme". Jsme zapojeni do projektu „Rodiče vítáni".

Na prvním stupni využíváme prvky projektu Tvořivá škola, ve výuce uplatňujeme prvky tzv. činnostního učení, výuka čtení probíhá metodou Sfumato – splývavé čtení. Nabízíme také logopedické služby a provádíme reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na druhém stupni  v rámci zvýšené dotace výuky informatiky propojujeme nejnovější IC technologie s výukou ostatních předmětů. Používáme e–learning. Školní vzdělávací program nabízí možnost volitelných předmětů. Při výuce využíváme dataprojektory vybavené odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, hudební výchovy a ateliér, pět učeben s interaktivní tabulí, mobilní učebnu s notebooky, tematicky zaměřené učebny dějepisu, českého jazyka a cizích jazyků. Samozřejmostí je připojení na internet na několika pracovištích v budově školy včetně chodeb. Na škole je zřízeno poradenské pracoviště a žákovský parlament.

Součástí školy je školní kuchyně nabízející obědy a dopolední svačiny podle nejnovějších poznatků a zásad zdravé výživy.  Školní družina má ve třech odděleních kapacitu 90 žáků. V rozsáhlém areálu se dále nachází školní dílny, ateliér výtvarné výchovy a keramická dílna. Pro  sportovní aktivity je využívána školní tělocvična s umělým povrchem a rozsáhlý venkovní sportovní areál, který obklopují školní zahrada a sad. Na chodbách školy jsou žákům k dispozici počítačové a relaxační koutky. Snažíme se, aby klasická výuka v lavicích byla vyvážena přiměřenou pohybovou aktivitou žáků při sportu. Za příznivého počasí  mohou žáci trávit přestávky mimo budovu školy na čerstvém vzduchu.

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde