A A A

Zápis do 1. ročníku

       K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 2.4.2019 v době od 14:00 do 17:30 hodin

 se dostaví žáci narozeni od 1.9.2012 do 31.8.2013 a ti, kteří měli odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, jinak se dopouští přestupku s možností postihu.

K zápisu se může dostavit zákonný zástupce s dítětem z kteréhokoliv spádového obvodu.

U zápisu zákonný zástupce podává Žádost o zapsání dítěte k plnění povinné školní docházky. Prokazuje se těmito doklady: občanským průkazem a rodným listem dítěte.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Podmínky pro přijetí k povinné školní docházce

Kritéria pro přijetí do 1. třídy 

 • věk dítěte (§ 36 školského zákona)

 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, musí zákonný zástupce doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,..), u dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 • místo trvalého pobytu (§ 36 školského zákona)

 K zápisu se může dostavit zákonný zástupce s dítětem z kteréhokoliv bydliště. Přednost přijetí mají děti s bydlištěm ze spádového obvodu školy. Zákonný zástupce dítěte jiného spádového obvodu nahlásí účast u zápisu na naší škole předem a na své spádové škole tuto skutečnost oznámí.  

 • kapacita školy (§ 36 školského zákona)

Děti jsou k plnění povinné školní docházky přijímány dle volných míst v 1. třídě, popřípadě možné kapacity školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky (§ 37 školského zákona)

O odklad povinné školní docházky žádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte. K žádosti o odklad musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Na základě obou kladných doporučení následně ředitel školy odloží dítěti začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě, že  v některém z doporučení nebude souhlasné stanovisko o odkladu, vydává ředitel rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 • Pokud zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do konce měsíce dubna.
 • V tomto případě zákonný zástupce dítěte dostává od školy „usnesení o přerušení správního řízení" do doby, než se doloží doporučující posouzení.
 • Pokud škola neobdrží uvedené doklady, dítě je automaticky přijato k plnění povinné školní docházce. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte.

 

Rozhodnutí ředitele školy (§ 67 - § 70 správního řádu)

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na webových stránkách a úřední desce pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče. Toto registrační číslo zákonný zástupce dostává u zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí škola nevydává.                                                 

 

 

U zápisu do 1. ročníku by mělo dítě prokázat: 

 •  schopnost komunikovat v neznámém prostředí(znát svoje jméno, příjmení, bydliště) 
 •  schopnost přednést báseň, zazpívat písničku, poznat, vyprávět pohádku
 • znalost barev, geometrických tvarů, číslic, počtu, pojmů více-méně, orientaci v prostoru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole) 
 • schopnost sebeobsluhy, jednoduché pohybové úkoly
 • znalost věcí kolem nás (zvířata, ovoce, zelenina)
 • v grafomotorickém testu překreslit tvary a počty obrázků, nakreslit lidskou postavu

 

JAK MŮŽEME POMOCI SVÝM DĚTEM DO DOBY NÁSTUPU

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

 

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

 

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

 

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

 

  Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

 

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

 

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání

k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 

  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Výňatek z Doporučení k organizaci zápisů MŠMT

 

WEBOVÉ STRÁNKY: www.zsmoravkova.vys.cz

KONTAKT NA VEDENÍ:

ředitel školy Mgr. Zdeněk Šlapal

(+420) 517 440 376, (+420) 777 977 740         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupce ředitele Mgr. Radoslav Večeřa

(+420) 517 440 376, (+420) 775 711 382       

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW.RODICEVITANI.CZ

SFUMATO: metoda splývavého čtení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola - tady jsme doma!

Každé ráno, každý den, těšíme se stále sem.

 

 

 

 

 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření šk.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům, kterou vlastní i naše škola.

Více zde